Largest eyewear range immediately available!
Безплатен транспорт в двете посоки   
30 дни право на връщане на нежеланата стоката  
покажи всички резултати
0
"количка"
 
Your basket is empty.
0
0
Слънчеви очила
очила
Спортни очила

 
 
 

ОТУ

 
ОТУ
 

§1 Приложно поле

(1) За договори за продажба и доставка на движими вещи
(наричани по-долу "стоки") между Вас като клиент и Edeloptics GmbH, Straßenbahnring 19a, 20251 Hamburg са в сила изключително и само следните Общи търговски условия (по-нататък: "ОТУ") в редакцията, валидна по време на сключване на договора. Техните различаващи се условия няма да се признават, освен ако изрично не сме потвърдили валидността им.
(2) Тези ОТУ са валидни само за потребители по смисъла на § 13 BGB (Германския граждански кодекс). Потребител по смисъла на § 13 BGB е всяко физическо лице, което сключва правна сделка с цел, която няма отношение нито към негова търговска дейност, нито към такава на самостоятелно заето лице.

§2 Оферта и сключване на договор

(1) Представянето на продуктите ни в нашия онлайн магазин, в проспекти, реклами и други рекламни материали, както и в магазина ни в Хамбург, Германия няма характер на правно обвързваща оферта, а представлява просто покана за даване на оферта от Ваша страна (т. нар. invitatio ad offerendum).
(2) При поръчка в нашия онлайн магазин чрез щракване върху бутона "Купи" в края на процеса Вие давате заявка за поръчка на съдържащите се във Вашата количка стоки, която има правно обвързваща сила. Ние потвърждаваме получаването на Вашата поръчка по електронна поща непосредствено след подаване на поръчката (потвърждение за получаване). Потвърждението за получаване още не представлява приемане на договора за покупка. Договорът за покупка влиза в сила от момента, в който ние приемем Вашата онлайн поръчка чрез изпращане на отделно потвърждение по електронна поща или чрез доставка на стоката на Вашия адрес в рамките на пет дни.
(3) Ние запазваме текста на договора в дигитална форма и Ви изпращаме данните за поръчката по електронна поща. Настоящите ОТУ можете да прегледате по всяко времетук .
Преглед на предишните си поръчки можете да направите на Вашия клиентски онлайн профил.

§3 Цени

(1) Всички цени са без включени транспортни разходи. Размерът на транспортни разходи, които се поемат от клиента е посочен в нашия списък на цените за доставка.
(2) По отношение на доставката важат цените в момента на поръчка на стоката в избраната от Вас валута. При доставка в страните от Европейския съюз всички цени са с включен ДДС в съответния, законово определен размер. При доставка в страни извън Европейския съюз не се начислява ДДС. Вие заплащате обаче евентуално дължимия ДДС при внос и други митнически такси в страната, в която поръчвате да Ви се достави стоката. При доставка в Швейцария, ние поемаме евентуално дължимия от Вас ДДС при внос, както и всички митнически такси, т.е. Вие заплащате само цената, посочена в местна валута плюс транспортни разходи.

§4 Условия на плащане, доставка и експедиция

(1) Пълната покупна цена е дължима веднага след сключване на договора за покупка, освен ако в следните разпоредби на параграфи
2 до 4 не е посочено друго.
(2) Можете да избирате между следните начини на плащане:
  • Кредитна карта. В момента приемаме следните карти: Visa, Mastercard, American Express. При плащане с кредитна карта дебитирането на Вашата сметка се извършва в момента на изпращане на стоката.
  • Авансово плащане (авансовите плащания трябва да се извършат в рамките на 10 работни дни след получаване на нашето потвърждение на поръчката. Ако плащането не постъпи най-късно след 21 дни по нашата банкова сметка, поръчката се сторнира автоматично)
  • Наложен платеж (такса наложен платеж 19,90 лв. EUR)


(3) Доставката се извършва след получаване на плащането, с наложен платеж или когато доставчикът на платежни услуги, избран от Вас при поръчката, потвърди поемането на риска.
(4) Видът и начинът на доставка, както и спедиторът се определят по наше усмотрение, доколкото липсва изрично споразумение за това между страните.
(5) В случай на забавяне на доставката, ще бъдете незабавно уведомени.

§5 Прихващане и право на задържане

Право на прихващане имате единствено доколкото Вашите насрещни искове са неоспорими или правно установени. Предявяването на права на задържане е легитимно само въз основа на насрещни искове, които произлизат от същото правоотношение.

§6 Право на връщане на нежеланата стока

Ако сте поръчали стоката в нашия онлайн магазин, имате следните права за връщане на нежеланата стока:
Информация за правото на връщане на нежеланата стока:

Право на връщане на нежеланата стока
Може да върнете получената стока без да посочвате причини в рамките на 30 дни, като изпратите обратно стоката. Срокът започва да тече след получаването на тази информация в писмена форма (напр. като писмо, факс, имейл), но не и преди постъпването на стоката при получателя (при повторна доставка на еднотипни стоки не преди постъпването на първата частична доставка) и не преди да изпълним нашите задължения за информиране съгласно чл. 246 § 2 и § 1 ал. 1 и 2 EGBGB, както и задължениятасъгласно § 312g ал. 1 изречение 1 BGB и чл. 246 § 3 EGBGB. Само за стоки, които не могат да се изпратят като пакет, (напр. при извънгабаритни стоки) можете в писмена форма да поискате вземане на стоката обратно. За спазването на срока е достатъчно своевременното изпращане на стоката или на искането за вземане на стоката обратно. При всички случаи връщането става за наша сметка и отговорност. Връщането и искането за вземане на стоката обратно трябва да се изпрати на адрес:

Edeloptics GmbH
Straßenbahnring 19a
20251 Hamburg
Deutschland
Факс: +49 40 689878-828
имейл: info@edel-optics.bg


При искане за вземане на стоката обратно, тя се взема от Вашия адрес.

Последствия от връщането на стоката

При случай на ефективно връщане на стоката получените двустранно услуги трябва да се разменят обратно и да се възвръщат евент. извлечените ползи. При лошо състояние на вещта и при ползване на плодовете (напр. изгоди от ползването), които не могат да се възвърнат, или могат да се възвърнат само частично или само във влошено състояние, се задължавате да ни възстановите стойността в съответния размер. За лошо състояние на вещта и за извлечени ползи трябва да възстановите стойността, доколкото използването или лошото състояние се дължи на боравене свещта, което превишава изпробването на качествата и начина на функциониране. Под „Изпробване на качеството и начина на функциониране“ се разбира тестването и изпробването на съответната стока по начин, който е възможен и обичаен в магазин. Задълженията за възстановяване на плащания трябва да бъдат изпълнени в рамките на 30 дни. Срокът започва да тече за Вас с изпращането на стоката или искането за вземане на стоката обратно, за нас - с получаването.

Финансови сделки

Ако искате да финансирате този договор със заем и по-късно се възползвате от правото си за връщане на стоката, то и обвързването с договора за заем отпада, доколкото двата договора представляват икономическа цялост. Това важи особено в случаите, когато ние сме едновременно и Ваш заемодател или ако заемодателят Ви ползва нашето съдействие по отношение на финансирането. Ако при влизането в сила на отказа или при връщането на стоката, заемът е постъпил вече по наша сметка, то Вашият заемодател поема нашите права и задължения по отношение на правните последици на отказа или връщането на стоката, произтичащи от договора за финансиране. Ако искате да избегнете обвързване с договорни отношения доколкото това е възможно, възползвайте се от Вашето право на връщане на стоката, и се откажете от договора за заем, ако имате право на отказ.

Край на информацията за право на връщане на нежеланата стока


§7 Изключение от правото на връщане на нежеланата стока

Правото на връщане на нежеланата стока не намира приложение при договори за продажба от разстояние за доставка на стоки, които са изработени съгласно спецификации на клиента или функцията им за лични нужди на клиента е извън съмнение.

§8 Запазване на правото на собственост

Ние си запазваме правото на собственост върху закупените вещи до пълното заплащане на покупната цена.

§9 Законово регламентирана гаранция и допълнителна гаранция на продавача

(1) Законово регламентираният гаранционен срок е две години. Гаранционният срок започва да тече при получаване на стоката от клиента.
Консумативи и износващи се части са изключени от гаранцията.
(2) Не се предоставя гаранция при повреди или дефекти, причинени от Вас поради неправилно боравене, съхранение, обслужване или неправилна или небрежна употреба. Искането за възстановяване на разходите в случай на самостоятелна поправка е изключено, ако преди това не сте направили безуспешен опит да ни дадете разумен период за поправка.

§10 Заключителни разпоредби

(1) В сила е правото на Федерална република Германия, като се изключва действието на конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки.
(2) Когато поръчвате в нашия онлайн магазин, имате възможност да изберете [VERTRAGSSPRACHEN] за език на договора. При покупка на стоки в нашия магазин в Хамбург, Германия, езикът на договора е немски.
(3) Доколкото клиентът не е подсъден в Германия или премести местожителството си от Германия в чужбина след сключване на договора или пък местожителството му по време на подаването на тъжба не е известно, съдът на компетентност за всички спорове, произтичащи от или във връзка с този договор е Хамбург / Германия.

Версия от 28.8.2012 г.

Edeloptics GmbH
Straßenbahnring 19a
20251 Hamburg
Deutschland


Телефон: +35 924925697
Факс: +49 40 689878-828
е-mail: info@edel-optics.bg
интернет: www.edel-optics.bg


управител с право да представлява дружеството: Денис Мартенс

съд по регистрация: Районен съд Хамбург
номер на регистрация: HRB 108926
идентификационен номер по ДДС : DE264070174

Platform of the EU Comission for online dispute settlement: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Необходима ли
понеделник-петък 10-19 часа
Helpcenter
Submit a request
+44 330 818 6761
Нашия магазин
 
Help Videos